رتبه اول ISQI و گرید B
رتبه ها و امتیازات کسب شده توسط این نمایندگی در ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد و سطح بندی انجام شده توسط شرکت بهمن دیزل در سال 1393 
 
رتبه اول شرکت بازرسی کیفیت و اداره استاندارد ایران
 
و
 
نماینده برتر در بین نمایندگان کشور