گواهینامه اخذ شده از شرکت مرکزی ایسوزو در ژاپن
گواهینامه اخذ شده از شرکت مرکزی ایسوزو در ژاپن
گواهینامه اخذ شده از نمایشگاه بین المللی
گواهینامه رتبه دوم کشوری از وزارت صنعت و معدن
گواهینامه تقدیر رئیس سازمان فروش شرکت بهمن دیزل از نمایندگی
کسب رتبه اول در بین نمایندګان و ISQI